30 vuotta CBRN-puhdistamisen erikoisosaamista ja -järjestelmiä

Hyvinkääläinen perheyritys Suomen Terästekniikka Oy valmistaa suojelualan käyttoön CBRN-puhdistamisen tuotteita ja järjestelmiä. MAVATECH-tuotemerkillä valmistettuja dekontaminaatiovalineitä on tehty jo 30 vuotta siviili- ja sotilasviranomaisten käyttöön niin kotimaahan kuin ulkomaille. Puhdistamisen erikoisosaaminen on johtanut myös teollisten pesulamoduulien tuotantoon. Lisäksi yrityksellä on laaja ja monipuolinen konepajatuotanto, kunnossapidon palvelut sekä pintakäsittelyosaaminen. Yrityksen maalaamossa tehdään puolustusmateriaalin sertifioituja maastokuviomaalauksia ja Hyvinkäällä on valmistettu myös ponttonikomppanioiden ponttonin käsittelylaitteet vuosina 2014-18.

Kotimaisen puhdistusvälinetuotannon aloittaminen
1980-luvun loppupuolella puolustusvoimat käynnisti kalustonpuhdistamiseen soveltuvan emulsion tutkimustyön Lakialassa Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksessa. Pääesikunnan suojelupäällikkö ja Tutkimuslaitoken edustajat olivat vuonna 1989 tutustuneet Neuvostoliitossa puhdistusajoneuvoihin ja puhdistusaineisiin, mikä johti muutama vuosi myöhemmin puhdistusajoneuvojentilaamiseen. Puhdistusemulsion kehittämistyön rinnalla tutkittiin eri vaihtoehtoja aineen levittämiseksi puhdistettavan kohteeseen ja päädyttin ”reppuruisku”-tyyppisen vaihtoehdon jatkokehittelyyn. Kenttäkokeita järjestettiin Lievestuoreella, jossa puhdistettavina olivat ZIL-ajoneuvo ja kenttätykki. Onnistuneiden kenttäkokeiden jälkeen Pääesikunnan pioneeriosaston majuri Ensio Partanen laati toimeksiannon Materiaalilaitokselle kotimaisten puhdistusvälineiden kehittämiseksi. Vaikutteita reppuruiskun kehitystyöhön oh haettu myös Ruotsista, jossa käytössä oli saksalaisen valmistajan puhdistusvälineitä.

Materiaalilaitoksenesikunta käynnisti teollisen yhteistyön Suomen Terästekniikka Oy:n kanssa, jolta löytyi tarvittava erikoisosaaminen kemikaaleja ja painetta kestävien metallituotteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tuotekehityshankkeen paämääränä oli suojelujoukkojen puhdistustoimintaan soveltuva emulsionlevitin, joka olisi kannettava, kenttäkelpoinen ja kovaa käsittelyä sekä kemikaaleja sietävä. Ensimmäiset versiot MAVA 200 emulsionlevittimestä valmistuivat 1990-luvun alussa a niità testattiin
Lakialassa. Yhteistyössä Puolustusvoimien Tutkimuslaitoken kanssa kehitettiin myös kotimainen kalustonpuhdistusemulsio E-96, joka oli kaupallinen rinnakkaistuote puolustusvoimien käytössä olleelle E-95 emulsiolle. MAVA 10 emulsionlevitin kehitettiin ajoneuvokohtaiseksi puhdistusvälineeksi, jollainen löytyi muun muassa panssaroiduista ajoneuvoista.

Venäjaltä hankittujen puhdistusajoneuvojen muutostyöt ja kotimaisen puhdistusemulsion kehitystyö valmistuivat 1990-luvun puoliväliin mennessä ja aselajissa havahduttiin henkilöpuhdistusjärjestelmien tarpeeseen. Pääesikunnan käynnistämän suojelujoukkojen uudistamisen myötä puhdistamisen kysymykset nousivat voimallisesti esiin ja uudistettaville suojelukomppanioille kehitettiin puhdistusvälineistöä ja -menetelmiä 1990-luvun jälkipuoliskolla.
Kansainvälisessä toiminnassa käytetyt läntiset standardit edellyttivät puhdistuskyvyltä yhteensopivuutta ja skaalattavuutta, yksittäisistä ajoneuvista aina pataljoonatasolle. Kalustonpuhdistuksen rinnalle tarvittiin henkilöstön puhdistamisen menetelmät puhdistusaineineen ja puhdistussuihkuineen.

MAVA 300 puhdistussuihku tyypillisessä käyttöympäristössä.

Henkilöstöpuhdistussuihkut

Suojalujoukkojen käyttöön tarkoitetun puhdistussuihkun kehitystyö käynnistyi 1990-luvun lopulla yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Prototyypin valmistelua ohjasivat asetetut suorituskykyvaatimukset: tuotteen tuli soveltua välittömään puhdistamiseen, olla partion toimesta liikuteltavissa maastossa ja sen tuli kyetä hyödyntämään luonnon vesilähteistä otettua vettä. Niinpä puhdistussuihkusta rakentui 50 kiloa painava alumiinirakenteinen, kahdeksalla tehokkaalla suuttimella varustettu kaarisuihku. Ensimmäiset versiot henkilöpuhdistussuihkusta valmistuivat vuosituhannen vaihteessa ja sarjatuotanto käynnistyi 2000-luvun alussa.

Uuden vuosituhannen käynnistyessä myös vaatimukset CBRN-puhdistustoiminnalle monipuolistuivat. Terroriuhan paineessa viranomaisten tuli kyetä toteuttamaan perusteellista puhdistusta myös sensitiivisessä kaupunkiympäristössä ja puhdistuksesta syntyneen jäteveden hallinnasta tuli keskeinen vaatimus. Myös käyttäjät asettivat uusia vaatimuksia puhdistussuihkuille; niiden tuli olla ilmakuljetteisia, mahdollistaa peseytymisen yksityisyys ja lämpimän veden käyttö. NÄitä vaatimuksia vastaamaan kehitettiin täysin uusi puhdistussuihku MAVA 350, jota oli mahdollista hankkia eri viranomaisille räätälöityinä versioina. Puhdistussuihkun verhoratkaisut, lämpimän veden tuottaminen ja jäteveden keruujärjestelmä nostivat järjestelmän kokonaispainoa, mutta kenttäkelpoisuus ja käsiteltävyys säilyivät modulaarisuuden ansiosta hyvällä tasolla.

Pelastus- ja terveydenhuollon viranomaisten erityisvaatimusten perusteella kehitettiin potilaspuhdistuslinjasto, jossa hyödynnettiin puhdistussuihkujen kehitystyössä toimiviksi osoittautuneita ratkaisuja. SPDL-1 on henkilöpuhdistusjärjestelmä, joka on tarkoitettu paaripotilaiden puhdistamiseen kentällä tai sairaalan infrastruktuurissa. Järjestelmä sisältää samat kehittyneet ominaisuudet kuin MAVA 350-sarja eli käytetyn veden lämmitys- ja keräysmahdollisuuden.

MAVA 350 MIL on puhdistussuihku, joka vastaa henkilöpuhdistamisen haasteisiin niin ympäristön kuin käyttäjien näkökulmasta.

Henkilöpuhdistuskontit

Suurten ihmismäärien puhdistamiseen soveltuvat puhdistusjärjestelmät uudistuivat 2000-luvulla, kun viranomaiset varautuivat terroriuhkaan ja suuronnettomuuksiin etenkin isojen massatapahtumien yhteydessä. Puhdistusjärjestelmät suunniteltiin konttiratkaisuna, mikä mahdollisti maa-, meri- ja ilmakuljetteisuuden. MAVATECH:n ensimmäinen henkilöpuhdistuskontti valmistui vuonna 2015, ja se toimitettiin Saudi-Arabian terveysviranomaisille sijoitettavaksi Mekkaan. MAVA 3000 henkilöpuhdistuskontti oli rakennettu 10 jalan standardikonttiin ja sisälsi niin veden lämmitys- ja viilennysmahdollisuuden kuin jäteveden keräämisen järjestelmän vain 1500 kiloa painava henkilöpuhdistuskontti oli kapasiteetiltaan suuronnettomuusstandardien mukainen ja kykeni puhdistamaan kahdella linjastolla 60 saastunutta tunnissa. Henkilöpuhdistuskonttia toteutettaessa hyödynnettiin potilaspaarilinjaston ratkaisuja, jotka integroitiin kontin toiseen suihkumoduuliin.

Henkilöpuhdistusjärjestelmien kehittynein versio on tänä syksynä operatiiviseen käyttöön otettu MAVA 6000 Decontti, jonka suunnittelu- ja kehitystyöhön käytettiin kokonainen vuosi. Henkilöpuhdistuskontti koostuu erikoisvalmisteisesta 20 jalan kontista, kahdesta suihkulinjastosta pesuaine- ja huuhteluautomaatiolla, riisuuntumis- ja pukeutumisteltoista, puhtaan ja likaisen veden järjestelmistä, veden, telttojen ja kontin lämmitysjärjestelmästä sekä teknisestä että varastotilasta. Konttijärjestelmä mahdollistaa kävelevien ja paaripotilaiden samanaikaisen puhdistamisen. Puhdistuslinjastojen toteutuksessa on huomioitu sukupuolten, uskontojen ja eri toimintakulttuurien asettamat vaatimukset.

MAVA 6000 Decontti soveltuu eri viranomaisten käyttöön ja siinä toteutetut ratkaisut tukevat yhteensopivuutta ja käytettävyyttä eri toimintaympäristöissä. Kuvassa Decontti Kymenlaakson Pelastuslaitoksen käytössä moniviranomaisharjoituksessa Kotkan satamassa syyskuussa 2021.

CBRNE-puhdistamisen tulevaisuuden ratkaisut

Yhteiskunnan varautumista ohjaavan laajan turvallisuuskäsityksen mukaisesti varautumistoimenpiteet ovat pääsäntöisesti samat tahattomassa ja tahallisessa CBRN- tai onnettomuustilanteessa. Yleisin uhka on myrkyllisten teollisuuskemikaalien leviäminen onnettomuuden seurauksena, vaarallisten aineiden onnettomuuksia tapahtuu Suomessa vuosittain yli 300.

Vaaralliset tartuntataudit ovat yksi merkittävimmistä kansainvälisistä turvallisuusuhista ja ne ovatkin kansallisen kriisinkestokyvyn parantamisen kärkikohde. CBRNE-aineiden terrorikäytön uhka ja harmaan alueen laajeneminen ovat merkinneet siviiliviranomaisten vastuiden kasvua ja sisäministeriön kansallinen CBRNE-strategia edellyttää terveydenhuollolta ja muilta viranomaisilta suorituskykyä näihin erityistilanteisiin. Kriisinhallinnan tehtävissä (CIV/MIL) ja kansainvälisten suuronnettomuuksien hallinnassa uhkakirjo on laaja, ja sille on ominaista epämääräisyys ja yllättävyys.

Eri viranomaisten yhteistyö esimerkiksi biologisten uhkien aktiivisessa torjunnassa satamissa, lentokentillä ja maahansaapumispisteillä edellyttää dekontaminaatiokykyä, jonka välineet ja toimintamenetelmät on rakennettava jo normaalioloissa.

Puhdistustoiminnan uudet haasteet edellyttävät toimintakonseptien, menetelmien ja välineiden kehitystyötä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. MAVA-tuotteiden osalta kehitystyö käynnistyi myyntijohtaja Risto Rautavirran johdolla kesällä 2020 ”DECONPRO 20” -hankkeessa, jossa kartoitettiin eri viranomaisten dekontaminaatiotuotteille asettamia yleisiä ja eriytyviä vaatimuksia sekä tunnistettiin keskeiset yhteiset vaatimukset. NIiden perusteella laadittiin henkilöpuhdistamisen kokonaiskonpsepti, joka huomioi menetelmiltä ja välineiltä vaaditun monikäyttöisyyden ja modulaarisuuden. Puhdistussuorituskyvyn skaalattavuus perustuu modulaarisuuteen ja yhteensopivuteen, sillä dekontaminaatiotehtäviä toteutetaan niin partiotasolla kuin laajoissa muodostelmissa. Lisävaateena suorituskyvylle on sen toteuttaminen vähäisemmällä henkilöstöllä sekä puhdistettavan kohteen ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Näistä lähtökohdista kehitysprojekti tuotti täysin uudistetun henkilöpuhdistusjärjestelmän, Decontin, eri viranomaisten käyttöön ja käynnisti yhteistyön kotimaisen toimijan kanssa ympäristöystävällisen Biodecon-puhdistusaineen käyttöönottamiseksi MAVA-tuotteissa. Tulevaisuudessa puhdistusaineiden ympäristöystävällisyys ja henkilöpuhdistuksessa käytettävän veden määrä on merkittävä tekijä niin käyttöturvallisuuden, ympäristövaikutusten, kuljetettavuuden kuin maineenhallinnan näkökulmasta. Ympäristöystävälliset puhdistusvälineet ja menetelmät mahdollistavat ”train as you fight” -koulutuskonseptin toteuttamisen eri toimintaympäristöissä. Sen myötä myös puhdistamista pystytään harjoittelemaan kuten tositilanteessa.

MAVA 6000 Decontti ja yrityksen perustaja Markku Vainikainen vieressään edelleen tuotannossa oleva MAVA 200 emulsionlevitin.

Suomen Terästekniikka Oy:n asiakkaita ovat mm. Onninen Oy, Kone Cranes, Lindström Oy, Veho, Toyota Finland, Millog ja Puolustusvoimat. Kotimaiseen kehitystyöhön ja laatuun pohjautuvat MAVATECH-tuotteet ovat käytössä Suomen lisäksi myös 20 maassa Euroopassa ja Lähi-idässä.

FM Mikko Elo

Share: