Puhdistamisen toteuttamisratkaisut

Puhdistamisen kokonaisratkaisut eri viranomaisille välittömästä puhdistamisesta perusteelliseen puhdistamiseen.

Puolustus

Kansainvälisen terrorismin uhka 2000-luvulla ja sodan kuvan muutos ovat vaikuttaneet CBRN vastatoimenpiteiden suunnitteluun ja käyttöperiaatteisiin kuluneiden vuosikymmenten aikana. Nykyaikaista CBRN-uhkaa vastaan vaaditaan menetelmiltä, välineiltä ja toteutustavoilta monikäyttöisyyttä, modulaarisuutta ja vaste on tuotettava pienemmillä joukoilla kuin aikaisemmin.

Pelastus

Pelastuslaitosten toteuttamille puhdistustehtäville on ominaista ensivastetoiminnan aikakriittisyys eli välineiden korkea käyttövalmius. Ensivasteen pelastusviranomaiset kohtaavat vaarallisten aineiden onnettomuudet, joita tapahtuu Suomessa vuosittain yli 300. Puhdistamisen kysymykset ovat viime aikoina olleet voimakkaasti esillä, kun Euroopan Unioni on velvoittanut jäsenvaltioita kehittämään pelastuslaitostensa CBRN-dekontaminaatiokyvykkyyksiä ja reagointivalmiutta nostetaan muun muassa koko EU:n kattavia CBRN-valmiusvarastoja luomalla.

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon toimijat, kuten kuntien terveys- ja ympäristöterveysviranomaiset, sairaanhoitopiirit ja aluehallintovirastot, vastaavat alueellaan varautumisesta CBRNE-uhkiin ja ensihoitopalvelun järjestämisestä. CBRNE-tilanteessa ensihoidon tehtäviin kuuluu altistuneiden hoidontarpeen arviointi, hätätilapotilaiden ensihoito sekä kuljetus sairaalaan. Kansallisessa riskinarviossa on sovittu poikkihallinnollisesti yhteiskunnan keskeiset häiriötilanteet ja niiden uhkat, joihin eri toimialojen on varauduttava. Pelastustoimi huolehtii puhdistamisesta onnettomuuspaikalla, ja terveydenhuollon tehtäväksi jää altistuneiden oireiden hoito.

Erityiskohteet

Yhteiskunnan ja teknologioiden kehittyminen merkitsee radioaktiivisten, biologisten ja kemiallisten aineiden ja materiaalien jatkuvasti kasvavaa hyödyntämistä ja läsnäoloa arkipäivässä. Vaarallisten aineiden arkipäiväistyminen ja volyymien kasvaminen teollisuudessa, lentokentillä ja satamissa on tosiasia, mikä lisää niiden aiheuttamien tahattomien onnettomuuksien ja päästöjen mahdollisuutta. Päästö voi syntyä rauhan aikana onnettomuuden, kuljetuksessa tapahtuneen vahingon, laiminlyönnin, luonnon ilmiön, tahallisen toiminnan tai sodan aikana asevaikutuksen seurauksena. Kyky vastata uhkaan on luotava etupainotteisesti, jotta valmius vastatoimenpiteisiin on olemassa joka hetki.